INFO LINKA: +421 940 060 070

Všeobecné ustanovenia

Článok I

 1.             Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti LAURES s. r. o., so sídlom Kukorelliho 2944/55, Bardejov 085 01, IČO: 54 761 158,(ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovom portáli radiodoauta.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“) s tým súvisiace.
 2.             Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na radiodoauta.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3.             Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na radiodoauta.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4.             Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
 5.             Reklamačný poriadok je verejne dostupný na radiodoauta.sk.


Článok II
Kontrola tovaru pri prevzatí

 1.             Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 2.             Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 3.             Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 4.             Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na radiodoauta.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.


Článok III
Reklamačný formulár – stiahnuť PDF

Prosíme kupujúcich o vyplnenie REKLAMAČNÉHO FORMULÁRA (ďalej len „Formulár“) v nasledujúcich prípadoch:

3.1    Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky používania. Ak odstúpi Kupujúci v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru, môže žiadať o vrátenie kúpnej ceny v plnej výške alebo výmenu tovaru. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci vráti Kupujúcemu peniaze za tovar v hodnote zníženej o poštovné náklady ak Kupujúci nehradil pri objednávke poštovné a hodnota vráteného tovaru presiahne 50% zo sumy pôvodnej objednávky. Vrátená suma bude znížená o poštovné náklady 2,20 EUR (slovom dve eurá dvadsať centov) alebo 1,50 EUR (slovom jedno euro paťdesiat centov)

3.3    Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

3.4    Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (farba tovaru)

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nevyhovuje z dôvodu nevyhovujúcej farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2 tohto článku.

Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu do maximálne 30 dní od dňa prevzatia vyplneného Formulára s dokladom o kúpe a prevzatí tovaru a tovarom Predávajúcim.

3.6    Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru

Bližšie podmienky sú upravené v článku III reklamačného poriadku.

 1.             Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:1.1    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  1.2    Adresa;
  1.3    Číslo elektronickej objednávky;
  1.4    Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
  1.5    Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
  1.6    Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru;
  1.7    Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
  1.8    Dátum a podpis Kupujúceho.
 2.             Ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady“), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.
 3.             Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.
 4.             Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.
 5.             Prosím aby tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/ bol kompletný, nepoužitý, nepoškodený  pôvodnom nepoškodenom obale. Prosíme aby ste tovar vracali bez známok používania. Odporúčame kupujúcim tovar poistiť.
 6.             Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný, vyčistený , suchý, najlepšie v pôvodnom obale.  Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie  k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecne hygieny.
 7.             Prosíme kupujúcich aby kompletne vyplnený formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslali spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 8.             Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 30 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 3.1, 3.2 a 3.3 tohto článku. Peniaze sa nevracajú v hotovosti alebo poštovými poukážkami, len bankovým prevodom.


Článok IV
Záručné podmienky a záručná doba

 1.             Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 2.             Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3.             Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
 4.             Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 5.             Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.
 6.             Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 7.             Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.
 8.             Reklamáciu je nevyhnutne nutné  uplatniť ihneď bez zbytočného odkladu ihneď ako sa chyba objavila. Prípadne predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehlbovanie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 9.             Za odstrániteľnú vadu  sa považujú také poškodenia, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť tovaru.  V prípade, že sa jedná o poškodenie odstrániteľné,  Predávajúci zabezpečí bezplatné odstránenie poškodenia.
 10.       Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihladnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. Ak ide o vadu neostrániteľnú, ktorá bráni tomu aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný ( možno vymeniť za akýkoľvek iný tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 11.       V prípade že charakter neodstrániteľnej vady, nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady ( napr. vady estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpuť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia výrobku,  dĺžke jeho užívania a možnostiam ďalšieho použitia.


Článok V
Záverečné ustanovenia

 1.             Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na radiodoauta.sk.
Close

Cart

Žiadne produkty v košíku.